> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Brusno > Výlety Brusno a okolie > Mesto Brezno, jeho pamiatky, podujatia a história

Mesto Brezno, jeho pamiatky, podujatia a história

Historické jadro mesta Brezno bolo vyhlásené za pamiatkovú zónu s množstvom turisticky zaujímavých objektov. Ak plánujete návštevu mesta, rozhodne nevynechajte príležitosť pozrieť si novozrekonštruovanú pamiatkovú zónu mesta a známu brezniansku synagógu.

Brezno bolo rodiskom či pôsobiskom významných slovenských dejateľov

Mesto Brezno leží na strednom Slovensku, v údolí horného toku rieky Hron. Nachádza sa vo východnej časti regiónu Horehronia. Patrí k najznámejším a najobľúbenejším regiónom cestovného ruchu na Slovensku a vďaka tomu je návšteva Brezna aj vyhľadávaným výletným miesto pre klientov z Kúpeľov Brusno. Mesto v minulosti preslávilo najmä baníctvo.

Historické jadro mesta, ktoré pripomína niekdajšiu slávu mesta, patrí medzi turistické lákadlá Brezna. V roku 2011 prešlo historické centrum mesta spolu s mestským parkom rekonštrukciou.

Mesto Brezno sa stalo v minulosti rodiskom významných slovenských dejateľov, spisovateľov či iných významných osobností. Ako evanjelickí farári pôsobili v Brezne Ján Kuzmány (otec Karola Kuzmányho), Ján Chalupka či Martin Rázus. Medzi najznámejších spisovateľov, ktorí pôsobili v Brezne, patria Ján Chalupka či Gustáv Kazimír Zechenter – Laskomerský. Najznámejším rodákom z Brezna je Karol Kuzmány.

Historické pamiatky mesta Brezno

Centrum mesta Brezno tvorí pamiatková zóna mestského typu, ktorá bola vyhlásená 20.11.1991.  Medzi najznámejšie a turistami najnavštevovanejšie pamiatky mesta patria Horehronské múzeum, ktoré sídli v barokovo-klasicistickej radnici, či mestská veža, ktorá je dominantou a symbolom mesta. Väčšina pamiatok sa nachádza priamo na Námestí Milana Rastislava Štefánika, či v jeho blízkosti.

Námestie Milana Rastislava Štefánika v Brezne

Historickým centrom mesta Brezno je súčasné Námestie Milana Rastislava Štefánika. Námestie bolo vzhľadom na významné kultúrne a historické hodnoty vyhlásené za pamiatkovú zónu. Nachádza sa tu mestský park, ktorý tiež patrí ku kultúrnym pamiatkam a historické budovy. 

Mestský park

Mestský park pochádza z konca 19. storočia. Ústredným prvkom parku bol v minulosti pomník cisárovnej Alžbety Bavorskej, ku ktorému sa lúčovite zbiehali chodníky lemované zeleňou. V súčasnosti tu stojí pomník Jána Chalupku. Brezniansky mestský park je jediným historickým mestským parkom na hornom Pohroní. Zachoval si pôdorys, pôvodná je aj kompozícia tvorená stromoradiami a systémom komunikácií. Jeho hodnota bola v roku 2010 potvrdená vyhlásením za národnú kultúrnu pamiatku.

Rímskokatolícky Kostol Panny Márie Nanebovzatej

Rímskokatolícky Kostol Panny Márie sa nachádza vedľa budovy radnice. Kostol je jednoloďová barokovo-klasicistická stavba s pravouhlým zakončením presbytéria. Kostol bol postavený medzi rokmi 1781 – 1785, staviteľom bol Peter Grosmann. Veža bola pristavaná v rokoch 1792 – 1793. V interiéri sa nachádza pôvodný neskorobarokový mobiliár.

Radnica 

Radnica bola vybudovaná na mieste staršej budovy zo 16. storočia. Vystavaná bola v roku 1770, v roku 1779 utrpela značné škody pri požiari. Následne bola prestavaná. Radnica je dvojpodlažná bloková barokovo-klasicistická stavba s manzardovou strechou. Stavbe dominuje rizalit členený pilastrami, ukončený štítom s tympanónom. 

Na bočnej fasáde prízemia sa nachádza erb mesta Brezno, ktorý pôvodne pochádzal z Hrončianskej brány mestského opevnenia. Balkón na priečelí sa stal miestom vystúpení pri dôležitých politických udalostiach. V roku 1972 do arkádových otvorov prízemia osadili kované mreže so znakmi cechov, ktoré pôsobili na území mesta. Budova je v súčasnej dobe sídlom Horehronského múzea.

Mestská veža

Mestská veža je v súčasnosti symbolom a dominantou mesta Brezno. Pôvodne bola postavená v roku 1830 ako klasicistická hranolová zvonica s manzardovou strechou. Zvonica má výšku 31 m. V minulosti slúžila ako strážna veža, nad tretím nadzemným zvonovým podlažím bol byt strážnika. Vo veži sa nachádzajú tri zvony, 980 kg vážiaci zvon Kalazanského z roku 1780 a zvony sv. Vendelín a sv. Florián z roku 1924. V súčasnosti táto pamiatka mesta Brezno nie prístupná verejnosti.

Mariánsky stĺp

Mariánsky stĺp bol postavený bol v roku 1741 na náklady mešťana Juraja Machnera. Bol postavený na mieste prvého farského kostola, ktorý zhorel pri požiari v roku 1517.

Renesančný meštiansky dom

Renesančný meštiansky dom je dvojpodlažná trojtraktová stavba na pôdoryse obdĺžnika zo 17. storočia (pôvodná stavba pred prestavbou bola datovaná do  roku 1530). Meštiansky dom patrí k najstarším zachovaným objektom meštianskej architektúry. Do súčasnej podoby bol upravený tak, že boli spojené a preklenuté dve samostatné stojace budovy.  

Fasáda je dekorovaná iluzívnym kvádrovaním ríms a portálu, okná majú maľované šambrány, nachádzajú sa tu fragmenty maľovaných nápisov. V meštianskom dome je umiestnená stála historická expozícia nazvaná Brezno v premenách času, ktorá predstavuje návštevníkom dejiny mesta Brezno.

Fotogaléria

Ďalšie pamiatky Brezna

Medzi ďalšie známe pamiatky mesta, ktoré sa nachádzajú mimo Štefánikovho námestia, patria Evanjelický kostol či známa breznianska synagóga.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol sa nachádza severným smerom od Horehronského múzea. Postavený bol ako jednoloďová stavba s pravouhlým ukončením presbytéria a predstavanou vežou z rokov 1785 – 1787. Kostol bol postavený po vydaní tolerančného patentu. Veža kostola bola postavená neskôr medzi rokmi 1863 – 1864. Súčasná podoba fasády kostola nesie prvky historizmu a secesie. Interiér kostola tvorí oltár s obrazom Krista na Hore Olivetskej od levočského maliara Zapletala.

Piaristický kláštor

Výstavba Piaristického kláštora začala v roku 1964 a dokončená bola v roku 1713. Piaristický kláštor je dvojpodlažná budova s excentricky umiestnenou kaplnkou. Má nepravidelný štít priečelia, za ktorým sa nachádza baroková strešná vežička. Neskôr bol kláštor prestavaný v klasicistickom slohu. Súčasťou komplexu kláštora je aj kaplnka, kde sa nachádza tabuľová maľba sv. Barbory, z konca 15. storočia. Ďalej je tu umiestnená aj socha Madony s dieťaťom, polychrómovaná drevorezba z rovnakého obdobia.

Synagóga 

Výstavba židovskej synagógy začala začiatkom 20. storočia. V roku 1902 bola synagóga vysvätená. Vlastný rabinát  mala obec zriadený v 20. rokoch 20. storočia. Pred 2. svetovou vojnou žilo v Brezne  viac než 200 židovských obyvateľov. Fasáda synagógy je rámovaná nárožnými vežičkami, dominuje jej rizalit s výraznou kopulou, ktorá z neho vystupuje. 

Obnova synagógy sa uskutočnila v roku 2015 a dnes slúži na kultúrne účely. V nových priestoroch veže pod kupolou je umiestnená stála expozícia venovaná histórii synagógy a životu židovskej komunity. Vstup so sprievodcom do synagógy zabezpečuje Turisticko-informačná kancelária.

História mesta Brezno

Osídlenie mesta Brezno spadá do najstarších čias. O bohatstve a význame tohto regiónu nám podávajú informácie archeologicky cenné objavy bronzových depotov. Osídlenie a rozvoj mesta pokračovali v priebehu storočí. Najstaršia písomná zmienka o Brezne je v listine panovníka Bela IV., ktorá pochádza z roku 1265. 

V roku 1380 uhorský kráľ Ľudovít I. udelil mestu Brezno mestské privilégiá. V roku 1517 bolo mesto napadnuté a vypálené hradnými pánmi Ľupčianskeho hradu Dóciovcami. V roku 1650 sa stalo mesto slobodným kráľovským mestom. 

V roku 1779 postihol mesto veľký požiar, pri ktorom zhorelo 113 domov, kostol na Dúbravke, fara, radnica, hostinec, pivovar a tri zo štyroch brán mestského opevnenia. V priebehu 19. storočia bola vybudovaná železnica, ktorá podnietila hospodársky rozvoj regiónu. Banícka ťažba postupne strácala na význame. Brezno sa rozvíjalo najmä vďaka poľnohospodárstvu a remeslám. Na takmer polstoročie sa Brezno stalo priemyselným centrom Horehronia. Od roku 1953 do roku 1960 malo Brezno štatút okresného mesta, ktorý sa mu opäť prinavrátil až v roku 1996.

Erb mesta Brezna

Známa osobnosť

Rytier Bombura

Najznámejšou postavou breznianskej histórie je Bombura, ktorému legendy pripisujú zásluhu na záchrane mesta pred Turkami. Za zásluhy bol Bombura umiestnený na erb mesta Brezno v podobe ozbrojeného rytiera. Breznianskeho hrdinu pripomínajú aj Bomburove slávnosti, ktoré patria k tradičným podujatiam Brezna. Život rytiera Bomburu zachytil aj Martin Rázus v jeho diele Bombura.

Rytier má svoje svoje čestné miesto aj v erbe mesta Brezno.

Míľniky

 • 10. –  9. stor. pr. Kr. – datovaný bronzový depot; 
 • 1265 – prvá písomná zmienka, mesto sa uvádza pod názvom Berezum;
 • 1380 – udelenie mestských privilégií Ľudovítom Veľkým; 
 • 1488 – udelenie jarmočného práva Matejom Korvínom; 
 • 1517 – vypálenie mesta Dóciovcami;
 • 1650 – Brezno získava štatút slobodného kráľovského mesta;
 • 1670 – mesto sa zúčastňuje sprisahania Františka Vešeléniho voči panovníkovi;
 • 1708 – 1716 – morové epidémie;
 • 1779 – požiar mesta, Tolerančný patent Jozefa II. deklaroval náboženskú slobodu evanjelikom;
 • 1861 – mesto schvaľuje prijatie sídla Matice Slovenskej;
 • 1870 – 1876 mesto sa zaraďuje administratívne do Zvolenskej župy a jeho právomoci; 
 • 1896 – výstavba železničnej trate do Brezna;
 • 1903 – výstavba železničnej trate Brezno – Červená Skala;
 • 31.1.1945 oslobodenie mesta sovietskymi a rumunskými vojskami.

Historické fotografie

Zaujímavosti

 • Jedinou sakrálnou židovskou pamiatkou v celom Horehronskom regióne je breznianska synagóga.
 • Brezno je pamiatková zóna s obdĺžnikovým námestím generála Milana Rastislava Štefánika, jedným z najväčších na Slovensku.
 • V priebehu prvej svetovej vojny boli z rímskokatolíckeho Kostola Panny Márie odňaté z organu píšťaly vo váhe 100 kg, ktoré boli použité ako vojenské strelivo.
 • Evanjelický kostol v Brezne patrí medzi prvé kostoly na Slovensku, ktoré sa začali stavať po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II., ktorý povolil výstavbu protestantských chrámov.
 • Najväčším archeologickým nálezom, ktorý bol objavený v Brezne, je 14 bronzových náramníc a dve bronzové šálky, datované do obdobia 1250 – 700 pred Kr. Boli náhodne nájdené r. 1882 pri výkopových prácach v lokalite Banisko pri Brezne.

Túžite navštíviť viacero pamiatok na Horehroní? Spojte spoznávanie krás s pobytom v Kúpeľoch Brusno a nenechajte si ujsť napríklad aj prieskum lesníckeho skanzena vo Vydrove.

Doprava

Mestom Brezno prechádza cesta I. triedy č.66, ďalej cesta I. triedy č.72 (smer Tisovec) a cesta II. triedy č.529 (smer Hriňová). Významnou komunikáciou je cesta, ktorá spája Banskú Bystricu s Breznom. Najdôležitejšími druhmi dopravy sú cestná a železničná. Mestom Breznom vedie železničná trať číslo 172 Banská Bystrica – Červená Skala. 

Ako sa dostať do Brezna z kúpeľov Brusno

Mesto Brezno je od kúpeľov Brusno vzdialené 26 km. Cesta autom zaberie približne 30 minút. V obci Brusno je potrebné odbočiť na hlavný ťah číslo 66 smerom na Brezno. Z obce Brusno pravidelne premáva aj autobusové a vlakové spojenie. Odporúčame cestovať priamym vlakovým spojením z obce Brusno – Kúpele.

Parkovanie

Parkovanie je v meste zabezpečené na vyznačených odstavných a parkovacích plochách v jednotlivých zónach. Parkovanie je možné na Námestí gen. M. R. Štefánika za poplatok či na centrálnom parkovisku na Ulici Hradby tiež za poplatok. Aktuálny cenník parkovného nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Brezno, ktorú uvádzame v sekcii kontakt.

Mapa miesta

Program/Akcie

Mesto Brezno každoročne usporadúva mnohé podujatia. Medzi najobľúbenejšie patria Dni mesta Brezno, ktoré sa konajú koncom mája. Počas leta sa konajú rôzne akcie v rámci Breznianskeho kultúrneho leta, ktorého vyvrcholením sú Bomburove dni. Koncom novembra sa každý rok koná aj známy Ondrejský jarmok. 

Viac informácií ohľadom podujatí nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Brezno, ktorú uvádzame v sekcii kontakt.

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál historického centra mesta je voľne dostupný a bez poplatkov. Do jednotlivých expozícií Horehronského múzea či synagógy je potrebné zaplatiť vstupné.

Aktuálny cenník a otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnych webových stránkach Horehronského múzea či Turisticko-informačného centra, ktoré uvádzame nižšie v sekcii súvisiace odkazy.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top