Pustý hrad nad Zvolenom

Pustý hrad je známou zrúcaninou stredovekého hradu nad mestom Zvolen. Vydajte sa náučným chodníkom, spoznajte históriu Dolného a Horného hradu a objavte dlhoročnú prácu archeológov. Návštevu Pustého hradu jendoznačne nebudete ľutovať.

Hradby Pustého hradu sú jednými z najrozsiahlejších v Európe

Pustý hrad patrí medzi stredoveké hrady s najrozsiahlejším opevnením. Nachádza sa nad Zvolenskou kotlinou, na okraji mesta Zvolen. Pustý hrad tvorí hradný komplex Dolného a Horného hradu. Prvá stavebná činnosť na hrade pravdepodobne súvisela s vytvorením územnosprávnej jednotky Zvolenského komitátu v 12. storočí. Pustý hrad sa v historických prameňoch označoval ako Zvolen, alebo Zvolenský hrad (Zolum, Zoulum, Zoulum, Zolyo). Po vybudovaní mladšieho Zvolenského zámku začali historické pramene postupne používať aj názov Starý hrad. Súčasné označenie Pustý hrad nachádzame od záveru 18. storočia.

Na základe dlhoročného archeologického výskumu, postupného odkrývania oboch hradov a veľkej pozornosti, sa Pustý hrad stal nielen dôležitou historickou Národnou kultúrnou pamiatkou, ale i obľúbeným miestom turistov a kúpeľných hostí, ktorí si užívajú pobyt v neďalekých kúpeľoch Sliač. Celková rozloha Pustého hradu je 7,6 hektára. V porovnaní s inými hradmi v Európe, ale i vo svete je Pustý hrad pravdepodobne najväčší

Fotografie

Vzhľad Pustého hradu v minulosti a súčasnosti

Pustý hrad pozostáva z dvoch častí, takzvaného Dolného a Horného hradu:

Horný hrad

Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade v priestore Horného hradu bola veža komitátneho hradu z konca 12. storočia. Neskôr po Tatárskom vpáde vybudovali rozsiahle opevnenie hradu. V priebehu 13. storočia bola vybudovaná na Hornom hrade druhá veža. Koncom 13. storočia / začiatkom 14. storočia bola k vstupnej bráne Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža. 

V rámci hradu bola vybudovaná koncom 13. storočia v severnej časti Horného hradu samostatná obranná a obytná časť, takzvaná Dončova časť hradu. Nachádzalo sa tu opevnenie, palác, predpalácový objekt, cisterna a terasovité nádvorie. Poslednou stavbou vybudovanou na Pustom hrade bola vartovka postavená podobne v poslednom desaťročí 16. storočia. 

Dolný hrad

Archeologický výskum na Dolnom hrade preukázal existenciu staršieho kamenozemného pravekého valu pod západnou líniou stredovekého opevnenia. V priebehu stredoveku tu bola vybudovaná kráľovská obytná veža a opevnenie.    

V súčasnosti sa z hradných ruín zachovali pozostatky veže a vstupnej brány na Dolnom hrade. Na Hornom hrade sa zachovali múry, obe veže Horného hradu, bašta, areál tzv. Dončovho hradu na Hornom hrade a hlavná vstupná brána na Hornom hrade.

Hrad nad Zvolenom každoročne víta archeológov

Historický záber Pustého hradu

Pustý hrad vo Zvolene je jedným z najlepšie archeologicky preskúmaných hradov na Slovensku. Prvé známe archeologické vykopávky na Pustom hrade uskutočnili v rokoch 1889 až 1891 Július Tomka a Ľudovít Leustach. V tomto období sa začalo s postupným odkrývaním hradu.

Neodmysliteľne sa s hradom spája aj archeológ Václav Hanuliak, ktorý tu viedol dlhoročný výskum. Hrad bol skúmaný od roku 1992. Výskum financovaný mestom Zvolen pokračoval ďalších 17 sezón. Postupom času sa odkrývali ďalšie časti Horného hradu.

Od roku 2009 prebral vedenie výskumu Pustého hradu Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre (AÚ SAV), ktorý sa zameral predovšetkým na Dolný hrad. Výskum prebieha pod vedením archeológa Jána Beljaka v spolupráci s ďalšími archeológmi, študentmi a brigádnikmi.

Na Dolnom hrade sa každoročne koná medzinárodná letná škola archeológie, ktorú organizuje Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

Zaujímavosti

 • Obytná veža Dolného hradu vznikla v prvých desaťročiach 13. stor. s pôdorysom 19,9 x 19,9 m patrí medzi najväčšie stavby rezidenčného typu v strednej Európe.
 • Na severozápadnom svahu Horného Pustého hradu sa v roku 1944 našiel poklad predmetov z doby bronzovej. Po nájdení partizánmi v roku 1944, bol pravdepodobne rozdelený na niekoľko častí. Zatiaľ posledná časť tohto depotu bola objavená v roku 2001.
 • Pustý hrad je súčasťou tematickej cesty Pohronská hradná cesta, do ktorej celkovo patrí až 16 turistických lokalít. Okrem Pustího hradu sem patria aj hrady Revište, Šášov, Dobrá Niva, Teplica, Žakýľ, Rudno, Peťuša či Breznica. Súčasťou je aj Zvolenský zámok, kláštor Benediktínov či mestské opevnenie v Novej Bani. Celkovo je hradná cesta dlhá cca 60 km.

História Pustého hradu

História Pustého hradu siaha až do najstarších čias. Prvé doklady o osídlení siahajú do doby kamennej. Osídlenie pokračovalo počas doby bronzovej až látenskej. História stredovekého hradu sa začala písať v 12. storočí. 

História Pustého hradu od praveku po raný stredovek

Územie bolo osídlené už v neskorej dobe kamennej, o čom svedčia nálezy badenskej kultúry. V priestore Horného hradu bol pôvodne vybudovaný praveký kamenozemný val, na ktorom bola neskôr postavená stredoveká hradba. V zásype valu bol doložený črepový materiál predovšetkým z neskorej doby bronzovej. Okrem nálezov lužickej kultúry archeológovia objavili aj keramický materiál kyjatickej kultúry. Osídlenie pokračovalo aj v dobe laténskej, o čom svedčia nálezy spôn a keramického materiálu. 

V priestore Dolného hradu bol archeologicky doložený starší praveký val. Pôvodne mal kamenozemnú konštrukciu a v jeho zásype sa nachádza keramika výlučne z neskorej doby kamennej. Na nádvorí Dolného hradu sú potvrdené nálezy aj z mladšej a neskorej doby bronzovej. 

Hrad v období stredoveku a novoveku

Hrad bol postavený pravdepodobne v období zriadenia zvolenského veľkokomitátu. Vzniknúť mohol v 12. storočí súčasne s utvorením tejto jednotky. V tomto období tu bola vybudovaná obytná veža na najvyššie položenom mieste hradného kopca. Pustý hrad sa spomína v diele Gesta Hungarorum zo začiatku 13. storočia. Po Tatárskom vpáde v roku 1241 bola vybudovaná kamenná hradba. Vzniklo tak veľké refúgiálne opevnenie. V poslednej štvrtine 13. storočia Pustý hrad obsadil Matúš Čák Trenčiansky.

V priebehu 13. storočia bola vybudovaná podstatná časť hradných stavieb a opevnenie ako aj Horného tak Dolného hradu. Z tohto obdobia pochádza veža č. 2 na Hornom hrade a je veľmi pravdepodobné, že aj donjon (obytná veža) Dolného hradu. Ten sa radí medzi najväčšie stavby rezidenčného typu v strednej Európe.

Najvýraznejšia stavebná činnosť na hrade prebehla v severnej časti hradu prebehla za magistra Donča. Vystavaný tu bol župný hrad, s obytnými a reprezentatívnymi budovami. Táto časť hradu disponovala samostatným opevnením, palácom, predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené pomocou terás.

V 30. rokoch 14. storočia sa novým sídlom panovníkov pri ich pobytoch vo Zvolene sa stal Zvolenský zámok (zdroj historickej fotografie: Hrady a zámky). Starý hrad naďalej slúžil úradníkom, vojakom i remeselníkom. 

V priebehu 15. storočia Pustý hrad kontroloval veliteľ Ján Jiskra, zastupujúci v Uhorsku práva ovdovenej kráľovnej Alžbety. Počas bojov medzi Jánom Jiskrom a Jánom Huňadym došlo k požiaru hradu. Písomný prameň z roku 1451 uvádza, že Starý Zvolen vypálil Ján Huňady.

Posledná stavebná činnosť prebehla v 16. storočí v čase osmanského ohrozenia. Prítomnosť hliadky na hrade podporila vartovka (strážna veža). Po ukončení osmanských nájazdov v 17. storočí hrad stratil strategický význam.

Zvolen a Pustý hrad na historickej kresbe

Míľniky

 • 12. storočie – pravdepodobná výstavba hradu,
 • začiatok 13. storočia – zápis v Gesta Hungarorum,
 • 13. storočie – výstavba Horného aj Dolného hradu,
 • koniec 13. storočia – Pustý hrad obsadzuje Matúš Čák Trenčiansky, neskôr po upokojení pomerov sa hrad rozširuje na severe, vznikol Dončov hrad,
 • 15. storočie – boje medzi Jánom Jiskrom a Jánom Huňadym,
 • pol. 15. storočia – hrad postihuje požiar, ktorý je spôsobený vojskami Jána Huňadyho,
 • 16. storočie – posledná stavebná aktivita na Pustom hrade,
 • 1889 až 1891 – prvé archeologické výskumy,
 • 1963 – Pustý hrad je vyhlásený za chránenú kultúrnu pamiatku,
 • 1992 – archeologický výskum pod vedením Václava Hanuliaka,
 • 2009 – výskum preberá Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre pod vedením Jána Beljaka,
 • 2017 – Pustý hrad sa zaraďuje medzi Národné kultúrne pamiatky.

Známe osobnosti

PhDr. Václav Hanuliak

Václav Hanuliak sa narodil 1. decembra 1947 v Jánošíkovej a zomrel 23.4.2009 v Banskej Bystrici. Archeológiu absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1984 až 2001 bol Václav Hanuliak pracovníkom Pamiatkového ústavu. Od roku 2006 realizoval výskumy pre súkromnú arheologickú spoločnosť. Pracoval na mnohých historických a archeologických pamiatkach Slovenska. V roku 1992 začal výskum Pustého hradu. Pod jeho vedením prebiehal až do roku 2008. Zároveň prebiehala adekvátna pamiatková úprava odkrytých zvyškov architektúr a celková prezentácia hradného areálu.   

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Ján Beljak sa narodil 27.5.1979 v Banskej Bystrici. Vzdelanie archeológa získal na Trnavskej univerzite v Trnave, v odbore klasická archeológia a na Jagelovskej univerzite. Ján Beljak je dlhoročným vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dlhodobo vedie systematický výskum archeologickej lokality (hrad a hradisko) Pustý hrad vo Zvolene.

Povesť

Najznámejšou povesťou, ktorá sa viaže k Pustému hradu, je povesť o zakliatom Barátovi. Podľa rozprávania zaznamenaného v 19. storočí údajne strážil poklady na Pustom hrade zakliaty mních s konským kopytom namiesto nohy. Zjavoval sa ako pustovník, alebo aj ako zviera.

Trasa

Od železničnej a vlakovej stanice je začiatok trasy na Pustý hrad vzdialený asi 20 až 30 minút. Prejdete okolo Zvolenského zámku, pokračovať ponad železnicu a rieku Slatina po Dobronivskej ceste, a ďalej po ulici Pod dráhami okolo zimného štadiónu až na parkovisko pod hradom. Tu začína náučný chodník Pustý hrad a modrá turistická značka . Ak by ste chceli pokračovať z hradu ďalej po modrej turistickej trase môžete z Horného hradu postupovať k bodu Pod veľkým vrchom a dolu do Zvolena k bodu pod Dráhami. 

Výstup je pomerne náročný, čas výstupu až na Horný hrad predstavuje 1 h a 30 minút. Trasa začína na parkovisku, cez serpentíny lesom až ku Dolnému a následne Hornému hradu. Výstup na hrad vedie do strmého kopca. Napriek tomu by ho mali s ľahkosťou zvládnuť aktívni seniori a rodiny s väčšími deťmi

Za Zimným štadiónom sa nachádza cesta, ktorou sa dá vyjsť k hradu aj autom, ale len s potrebným povolením od lesnej správy.

Náučný chodník Pustý hrad 

Náučný chodník Pustý hrad začína na parkovisku pod hradom a končí na Hornom hrade. Jeho dĺžka je 5,8 km, prevýšenie 310 m. Celkový čas na prejdenie trasy sú 2 až 3 hodiny. Cestou na hrad je umiestnených 20 zastávok s informačnými tabuľami (zdroj mapky: pustyhrad.com).

Mapka náučného chodníka Pustý hrad

Mapa náučného chodníka Pustý hrad
 1. Charakteristika územia a prírodné hodnoty NCH Pustý hrad
 2. Skaly a ich biota
 3. Bránička na Dolnom hrade
 4. Veža na Dolnom hrade
 5. Hlavná vstupná brána Dolného hradu
 6. Spojovací múr, Lesy, Živočíchy
 7. Palác a cisterna na „Dončovom hrade“
 8. Terasy na „Dončovom hrade“
 9. Pustý hrad – archeológia, história hradu
 10. Praveké, protohistorické a včasnostredoveké osídlenie hradu
 1. Veža vo východnej hrade opevnenia
 2. Veža II na Hornom hrade
 3. Otvorené biotopy Pustého hradu
 4. Veže komitátneho hradu – Veža I., Topografický opis
 5. Archeologický výskum pustého hradu v 19. a 20. storočí
 6. Hlavná brána na Hornom hrade, Pustý hrad – archeológgia
 7. Vtáctvo
 8. Rastlinstvo
 9. Minerálne pramene, Brehové porasty a invázne rastliny
 10. Vodné toky

Doprava

Mesto Zvolen leží uprostred stredného Slovenska a je významným dopravným uzlom v rámci Slovenska. Mestom vedie hlavný cestný ťah E77 a E58 (Bratislava – Košice).  Zvolen je vzdialený 20 km južne od Banskej Bystrice, 55 km severozápadne od Lučenca, 28 km severne od Krupiny a 24 km východne od Žiaru nad Hronom.

Železničná stanica vo Zvolene je dôležitou spojovacou dráhou do rôznych miest Slovenska. Nachádza sa tu aj hlavná autobusová stanica a v rámci mesta premáva MHD.

Ako sa dostať k Pustému hradu z kúpeľov Sliač

Pustý hrad je od kúpeľov Sliač vzdialený 13 km, cesta autom vám zaberie 20 minút. Zo Sliača pokračujte priamo do Zvolena, okolo Zvolenského zámku až do časti Pod dráhy. Parkovisko sa nachádza neďaleko zimného štadióna. 

Zo Sliaču do Zvolena pravidelne premáva autobusová aj vlaková doprava. Cesta vám bude trvať približne 10 minút. Autobusová aj vlaková stanica sa nachádza v centre mesta. Od stanice až po vrchol Horného hradu môže trvať cesta 2 hodiny.  

Ako sa dostať k Pustému hradu z kúpeľov Sklené Teplice

Kúpele Sklené Teplice ležia od Pustého hradu 40 km. Cesta autom bude trvať približne 40 minút. Zo Sklených Teplíc choďte smerom na Hliník nad Hronom, tu sa napojte na rýchlostnú cestu R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte až do Zvolena. 

Zo Sklených Teplíc premáva aj verejná doprava. Odporúčame využiť autobusové spojenie s prestupom v Žiari nad Hronom. Cesta autobusom zaberie 45 minút. 

Ako sa dostať k Pustému hradu z kúpeľov Brusno

Pustý hrad je od kúpeľov v Brusne vzdialený 51 km. Cesta autom bude trvať približne 45 minút. Z Brusna pokračujte po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice. Následne sa napojte na obchvat R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte ďalej smerom na Zvolen. Potom použite výjazd Zvolen – Sever a pokračujte cez mesto okolo Zvolenskému zámku. 

Z Brusna premáva aj verejná doprava. Odporúčame cestovať autobusom s prestupom v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá 50 minút.

Parkovanie

Parkovanie nájdete pod hradom, na začiatku turistického chodníka, na neplatenom a nestráženom parkovisku.

Mapa miesta

Program/Akcie

Pustý hrad každoročne organizuje rôzne podujatia. Konajú sa tu brigádnické aktivity, letná škola archeológie, prebieha tu archeologický výskum, ale i rôzne stredoveké podujatia, či turistické výstupy. Aktuálne informácie ohľadom podujatí nájdete na oficiálnej webovej stránke podujatí mesta Zvolen, ktorú uvádzame v sekcii súvisiace odkazy.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál Pustého hradu je voľne dostupný, bez obmedzení a poplatkov.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top