> Blog > Affiliate > Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky upravujú povinnosti a práva účastníka programu (ďalej Partner) a práva a povinnosti firmy Relaxos, s.r.o. (ďalej aj ako Prevádzkovateľ).
 2. Registrácia do partnerského programu je bezplatná. Po dokončení registrácie sa stávate Partnerom a zároveň sa zaväzujete dodržiavať pravidlá a podmienky tohto programu. Prevádzkovateľ môže prihlášku do programu odmietnuť bez udania dôvodu.

II. Povinnosti Partnera

 1. Partner sa zaväzuje pri dodržaní podmienok spolupráce poskytnúť Prevádzkovateľovi miesto na svojej webovej stránke priamo prepojené s Rezervačným systémom RELAXOS za účelom propagácie a sprostredkovania služieb zo strany RELAXOS vo vzťahu k tretím stranám (sprostredkovaným zákazníkom).
 2. Partner sa zaväzuje zobrazovať ponuku RELAXOS na svojej vyššie uvedenej webovej stránke prostredníctvom priameho prepojenia webovej stránky Partnera s Rezervačným systémom RELAXOS.
 3. Pre vykonanie tohto prepojenia sa Partner zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi nevyhnutnú súčinnosť v zmysle podmienok spolupráce.
 4. Partner je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o prípadnej poruche tohto prepojenia.
 5. Partner sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom platených elektronických kanálov inzerovať na produkty (typy pobytov, produktové destinácie, názvy hotelov a podobne) Prevádzkovateľa.

III. Povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť odbornú pomoc Partnerovi pri vykonaní prepojenia, ako aj pri odstraňovaní porúch prepojenia v rámci možností Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť za užívateľský servis súvisiaci so spracovaním objednávky, ako aj s prípadnými reklamáciami zo strany koncového zákazníka, alebo tento servis zabezpečí u svojich zmluvných dodávateľov služieb.
 3. Prevádzkovateľ zaistí Partnerovi prístup k informáciám o výsledkoch partnerových kampaní prostredníctvom online systému dostupného prostredníctvom WWW.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi za služby uvedené v článku II. províziu. Provízia – druhy, výška a podmienky výplaty Partnerovi je predmetom článku IV.

IV. Provízia – druhy, výška a podmienky výplaty

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi za službu uvedenú v článku II. časť celkovej provízie, ktorú zo sprostredkovanej transakcie získa – percentuálnu výšku provízie (podielu na Prevádzkovateľovej celkovej provízii) určuje provízne pásmo, do ktorého Partner spadá na základe vygenerovanej provízie za posledných 30 dní.
 2. Výška celkovej provízie Prevádzkovateľa sa vypočíta ako rozdiel ceny pri klienta a ceny služieb fakturovanej od dodávateľa (kúpeľov, hotela) = Brutto provízia Relaxos. Zúčtovanie je z tohto dôvodu vykonané až v čase, keď má prevádzkovateľ plné podklady k transakcii t.j. vyúčtovaciu faktúru za služby čo je spravidla do 1 mesiaca od ukončenia pobytu.
 3. Provízia sa vyrátava z cien s DPH, t.j. celková suma provízie predstavuje fakturovanú sumu vrátane DPH. T.j. napríklad pri celkovej vygenerovanej provízii z objednávok sprostredkovaných Partnerom vo výške 1000 € a 30% provízii bude partner, platiteľ DPH fakturovať 300 € vrátane DPH, t.j.  250 € bez DPH.
 4. Nárok na priznanie provízie Partnerovi vzniká len vtedy, ak sa transakcia plne realizuje, t.j. zákazník zaplatí plnú cenu objednávky a objednávku neskôr nestornuje.
 5. Hranice províznych pásiem a percentuálnu výšku provízie určuje nasledovná tabuľka (prie orientáciu uvádzame aj počet objednávok, ktorý je potrebný k dosiahnutiu uvádzaného obratu – počet je určený zo štatistických hodnôt ceny objednávky, preto ho treba považovať len za približný):
Brutto provízia Relaxos
od partnera/mesiac
Orientačný počet objednávokPodiel partnera na brutto provízii Relaxosu
oddo
1 €350 €520%
350 €1000 €2025%
1000 €2500 €5030%
2500 €viac ako 5040%

Fakturácia a platobné podmienky

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi jeho províziu, za zúčtovacie obdobie na základe obdržanej faktúry, ak celková nevyplatená provízia Partnera presiahne hodnotu 100 €.
 2. Zúčtovacie obdobie je jeden kalendárny mesiac.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude Partnerovi vyplácať jeho províziu do 14 dní od prijatia faktúry, v prípade fyzickej osoby do 14 dní od uzatvorenia zmluvy o spolupráci.

V. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi alebo Partnerovi v dôsledku nesprávnej informácie zverejnenej na Partnerovej web stránke, alebo z dôvodu nedodržania podmienok spolupráce zo strany Prevádzkovateľa.
 2. Partner nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi z dôvodu nedodržania podmienok spolupráce zo strany Partnera.

VI. Podmienky odstúpenia od zmluvy

 1. Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú, môže ju zrušiť ktorákoľvek strana. Prevádzkovateľ doručením návrhu na zrušenie spolupráce formou emailu Partnerovi. Partner doručením návrhu na zrušenie spolupráce formou emailu Prevádzkovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie bannerov na stránkach Partnerov a ukončiť spoluprácu okamžite po zistení porušenia akéhokoľvek bodu týchto podmienok spolupráce.
 3. V prípade odhalenia podvodu zo strany Partnera, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť spoluprácu bez nárokov a povinností vyplývajúcich z podmienok spolupráce s ktorými Partner súhlasil.
 4. Propagácia stránok RELAXOS nesmie byť umiestnená na stránky, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá a podmienky a aktivovať nové verzie Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o zmenách informovaný emailom. Pokiaľ Partner neprijme nové podmienky, kontrakt medzi ním a Prevádzkovateľom bude ukončený.
 2. Účasť v Partnerskom programe je chápaná ako súhlas s týmito pravidlami a podmienkami spolupráce.

Scroll to Top