> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Gotická cesta: gemersko-rimavský okruh

Gotická cesta: gemersko-rimavský okruh

Gotická cesta: gemersko-rimavský okruh je poznávacia cesta, ktorá vás prevedie krásami gotickej nástennej maľby v kostoloch. Nachádzajú sa v zabudnutých dedinách južného Slovenska, avšak patria ku skvostom kultúrneho dedičstva na Gemeri a Malohonte. Súčasťou gotickej cesty sú okrem kostolov aj iné pamiatky, v našom prípade kúpele Číž a Gemersko-malohontské múzeum.

Gotická cesta

Gotická cesta je kultúrno-poznávacia cesta na Slovensku s celkovou dĺžkou 276 km, ktorá prispieva k rozvoju cestovného ruchu. Prechádza zaujímavými aj chránenými prírodnými územiami. Tiahne sa od slovensko-poľskej hranice cez stredné a východné Slovensko až po hranicu s Maďarskom. Tvoria ju pamiatky, ktoré vznikli hlavne v období stredoveku. Okrem hradných komplexov sú to historické jadrá miest, múzeá, kostoly a dedinské kostolíky, meštiacke domy a mosty. Na pamiatky upozorňujú hnedo-biele orientačné tabule. Je rozdelená do niekoľkých okruhov:

 • spišsko-gemerský okruh,
 • spišský okruh-tatranský,
 • spišský okruh-pieninský,
 • gemerský okruh-rimavský, rožňavský, jelšavský, štítnický.

Gotický sloh na Slovensku

Na Slovensku sa prvky gotického štýlu začali prejavovať už v 1. polovici 13. storočia. Rozvíjajú sa hlavne na Spiši v polovici 15. storočia. Okrem farských kostolov sa stavali aj trojloďové kostoly bazilikového typu. Tie však mali zriedkavú umeleckú vnútornú výzdobu ako napr. Dóm sv. Martina v Bratislave. Jednoloďové kostolíky sa stavali na celom Slovensku a v nich nájdeme aj bohatú vnútornú výzdobu.

Najväčšími gotickými kostolmi na Slovensku sú trojloďová bazilika Dóm sv. Alžbety v Košiciach a Dóm sv. Martina v Bratislave. Okrem toho sa stavali hrady ako napr. Trenčiansky, Spišský či Oravský hrad. Zachovali sa aj zrubové drevené kostoly napr. Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartovej v okrese Bardejov a množstvo ďalších pamiatok.

Pamiatky Gotickej cesty: gemersko-rimavský okruh

Gemersko-malohontský región je bohatý na pamiatky z obdobia stredoveku. Sú to hlavne menej známe a menšie kostolíky, posvätné miesta určené na bohoslužbu. Nachádzajú sa v dnes už zabudnutých dedinkách, ktoré boli kedysi zrejme významnými regionálnymi centrami. Pýšia sa nádhernými stredovekými freskami, ktoré sú svedectvom o živote v stredoveku. Gemersko-rimavský okruh je najmladší okruh. Vznikol v roku 2000. Tvoria ho nasledujúce pamiatky:

 • Tisovec – evanjelický kostol;
 • Rimavské Brezovo – evanjelický kostol;
 • Kyjatice – evanjelický kostol;
 • Kraskovo – evanjelický kostol;
 • Malé Teriakovce – evanjelický kostol;
 • Rimavská Baňa – evanjelický kostol;
 • Rimavská Sobota – Gemersko-malohontské múzeum;
 • Rimavské Janovce – kostol sv. Jána Krstiteľa;
 • Rimavská Seč – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi;
 • Čiž – kúpele;
 • Žíp – evanjelický kostol.

Tisovec, evanjelický kostol a.v.

Dominantou mesta je evanjelický kostol z rokov 1825 – 1832. Až do roku 1825 tu stál gotický kostolík neznámej podoby a patrocínia. Pretože už nestačil potrebám miestneho evanjelického zboru, zbúrali ho a nahradili súčasným. V roku 1805 regionálny historik L. Bartholomeides spomína existenciu stredovekých nástenných malieb v kostolíku, ktoré pripomínajú husitov. 

Rimavské Brezovo, evanjelický kostol a.v.

Dnes kostol evanjelickej cirkvi a.v., predtým kostol Narodenia Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom bol postavený asi v tretej tretine 13. storočia až prvej polovici 14. storočia. Najväčšou prestavbou prešiel v roku 1893 kvôli nárastu obyvateľstva a jeho nevyhovujúcej kapacite.

Pôvodná sakristia bola zbúraná, vchod zamurovaný a loď bola rozšírená smerom na juh. Vďaka tejto prestavbe sa na stenách zatretých vápnom našli stredoveké nástenné maľby. Tie sú zrejme dielom umelcov z dielne Majstra ochtinského presbytéria. Obnova a výskum sa realizovali od roku 2005 do roku 2019. Cenným objavom bola pôvodná asi 700 ročná dlažba v presbytériu. Obnova presbytéria bola ocenená cenou súťaže Kultúrna pamiatka roka 2012.

Kyjatice, evanjelický kostol a.v.

Kostol v Kyjaticiach bol postavený na konci 13. a začiatku 14. storočia. V jednoloďovom kostole s drevenou renesančnou ihlancovou zvonicou nájdeme vzácne nástenné maľby. Tie boli po prijatí reformácie zabielené. Objavil ich v roku 1894 István Groh. Ich následné odkrývanie a reštaurovanie sa uskutočnilo v 80. rokoch 20. storočia. 

V presbytériu sa nachádzajú výjavy apoštolov, na víťaznom oblúku scény zo života Krista, v lodi zobrazenie Posledného súdu. Gotika je zastúpená okrem fresiek aj južným neskorogotickým portálom, dverami a jednoduchým portálom do sakristie. Kamenná krstiteľnica je z 13. storočia, renesančný oltár z roku 1678. Podľa archeologického výskumu mal kostol svojho predchodcu okolo roku 1250.

Kraskovo, evanjelický kostol a.v.

Kostol bol postavený asi v prvej polovici 14. storočia. Je najhodnotnejšou ukážkou stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku. Nachádza sa vo vyvýšenej polohe, zrejme na mieste staršej stavby. V 15. storočí bol opevnený múrom. V roku 1555 bol poškodený nájazdom tureckých vojsk. V roku 1657 bola do jeho areálu postavená drevená zrubová zvonica. V lodi nájdeme maľovaný kazetový strop z roku 1758. 

Fresková výzdoba v kostole pochádza zo 60. a 70. rokov 14. storočia. Autorom časti fresiek je zrejme Majster ochtinského presbytéria. Okrem toho sa v kostole nachádza hodnotné renesančné a barokové zariadenie, ale aj kamenná stredoveká krstiteľnica z 13. storočia. 

Tunajší veriaci prešli k reformácii v roku 1522 ako jedni z prvých na Slovensku. Kostol je evanjelický a.v. od konca 16. storočia. Komplexná obnova kostolíka sa uskutočnila v 80. rokoch 20. storočia.

Malé Teriakovce, evanjelický kostol a.v.

Jednoloďový gotický kostol vznikol asi v prvej polovici 15. storočia. Jedná sa o typickú gotickú stavbu so západnou vežou, pozdĺžnou loďou a polygonálnym presbytériom. Počas reformácie prešiel do rúk evanjelikom. V 17. storočí došlo k prestavbe kostola, pretože kapacitne už nevyhovoval. Tým sa zmenila orientácia kostola, kedy sa svätyňa presunula z východnej na západnú stranu.

K ďalšej obnove kostola došlo v 70. rokoch 20. storočia. V 90. rokoch bol kostol vykradnutý. Zmizlo viacero plastík a a cenné predmety. Posledná obnova kostola bola v rokoch 2006-2008.

Rimavská Baňa, evanjelický kostol a.v.

Nad obcou stojí jednoloďový kostol z konca 12. až začiatku 13. storočia obohnaný renesančným obranným múrom. Pôvodná stavba nemala vežu, barokovo-klasicistická zvonica bola pristavaná v 18. storočí. 

Kostol bol pôvodne vymaľovaný zvonku i zvnútra. Väčšia časť malieb kostola bola zničená zrejme počas obsadenia kostola husitskými vojskami. Najviac zachovaná maľba zobrazuje legendu o sv. Ladislavovi. V interiéri sa okrem toho nachádza kazetový strop z roku 1783, barokový oltár s kazateľnicou z roku 1747 a vyrezávané stallum z roku 1695. 

Rimavská Sobota – Gemersko-malohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum vzniklo v roku 1882 a je piate najstaršie na Slovensku. Okrem dokumentácie prírody a spoločnosti historického regiónu Gemera a Malohontu, múzeum dokumentuje hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. 

Špecializuje sa tiež na dokumentáciu, výskum a získavanie zbierok v odboroch história, archeológia, etnológia a výtvarné umenie. Zaujímavým exponátom múzea je múmia ženy menom Tasheritnetiak z Abusír el-Meleku, pochádzajúca z obdobia 21. – 25. dynastie. 

Rimavské Janovce – kostol sv. Jána Krstiteľa

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Rimavských Janovciach je jediným zachovaným pozostatkom zaniknutého benediktínskeho opátstva. Vznikol pravdepodobne v rokoch 1200 – 1220. Kláštor zanikol už v 16. storočí. Kostol sa zachoval a v 19. storočí tu prebehla veľká rekonštrukcia. Vnútri kostola nájdeme neogotické maľby a v lodi zaujímavý drevený kazetový strop. Je možné, že pod novšími omietkami sa nachádzajú stredoveké nástenné maľby

V rokoch 1999 – 2000 sa uskutočnil menší archeologický výskum severne od kostola, ktorý objavil zvyšky muriva kláštorných budov, stredoveké hrobky a fragmenty maľovaných omietok. Od roku 2012 sa realizuje postupná obnova fasád, v rámci ktorej bolo realizované aj nové zastrešenie.

Rimavská Seč – kostol reformovanej kresťanskej cirkvi 

V obci Rimavská Seč sa nachádza gotický reformovaný kostol, postavený katolíckou cirkvou v roku 1337. V 16. storočí odobral zemepán chrám katolíkom a daroval ho kalvínskej cirkvi, ktorej patrí dodnes. 

Jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, s gotickými krížovými klenbami a lomenými gotickými oknami. Veža bola pristavaná v 16. storočí. Od roku 1560 je kostol reformovaný. V roku 1791 bol kostol barokovo upravený. 

Číž – kúpele

Pri kopaní studne v obci Číž bol v roku 1862 náhodne objavený liečivý jódo-brómový prameň, ktorý nazvali Themis. Neskôr v blízkosti prameňa začali hĺbiť ďalšiu studňu, kde v hĺbke 33 m narazili na slanú vodu. Tento prameň nazvali Hygiea. Pod dohľadom geológa bola vyhĺbená aj tretia studňa – prameň Neptun. Tieto tri pramene umožnili výstavbu kúpeľov. 

Kúpele Číž patria medzi menšie slovenské kúpele, avšak vzácna čížska jódo-brómová liečivá voda patrí medzi svetové unikáty. Jód a bróm sa v minerálnych vodách nachádza len zriedkavo. Kúpeľné budovy z konca 19. storočia sú postavené v štýle švajčiarskej kúpeľnej architektúry. Na prízemí liečebného domu Slaná sa nachádza stála výstava miestneho drevorezbára a kúpeľná galéria.

Žíp – evanjelický kostol

Kostol vznikol približne na konci 13. storočia. Ide o neskororománsku stavbu s gotickými prvkami. Koncom 14. storočia dostal kostolík novú freskovú výzdobu, ktorá prekryla staršie maľby. Okolo roku 1500 prešiel kostol neskorogotickou prestavbou a tým sa zväčšil. Počas reformácie v 17. storočí ho prebrali kalvíni, ktorým patrí aj v súčasnosti. Obnova stavby sa zrealizovala v rokoch 1970 – 1978. Výskum objektu sa realizoval aj v roku 2020.

Fotogaléria

Trasa Gotickej cesty: gemersko-rimavského okruhu

Odporúčame vám nasledovné trasy z okresného mesta Rimavská Sobota, vďaka ktorým si môžete pozrieť viacero pamiatok:

Rimavská Sobota-Gemersko-malohontské múzeum – Kraskovo Rimavská Baňa Malé Teriakovce Rimavská Sobota

Prvý okruh má asi 43 km. Po prehliadke Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa vyberte cestou 2745 cez Horné Zahorany do Kraskova. Kostol stojí na okraji obce vo vyvýšenej polohe a je prístupný autom. 

Z Kraskova pokračujte do Rimavskej Bane, kde sa napojíte na cestu I/72. Kostol v Rimavskej Bani určite neprehliadnete, stojí nad hlavnou cestou vo vyvýšenej polohe v opevnenom areáli. 

Ďalej pokračujte v smere na Veľké Teriakovce. Vo Veľkých Teriakovciach je potrebné odbočiť vľavo smerom na Malé Teriakovce, kde je kostol situovaný na svahu nad obcou, takisto už zďaleka viditeľný. Areál s priľahlým cintorínom je voľne prístupný. Z Malých Teriakoviec sa dostanete naspäť cez Veľké Teriakovce cestou I/72 až do Rimavskej Soboty.

Rimavská Sobota Kyjatice Rimavské Brezovo Tisovec Rimavská Sobota

Táto trasa je najdlhšia, má asi 79 km. Najprv je potrebné sa dostať z Rimavskej Soboty cestou 2745 cez Horné Zahorany a ďalej do Kyjatíc. Kostolík je vďaka svojej veži a polohe dobre viditeľný. Nachádza sa na okraji obce. 

Z Kyjatíc pokračujte do Rimavského Brezova. Kostol je rovnako vďaka svojej veži dobre viditeľný. Nachádza sa v ohradenom areáli. Z Rimavského Brezova pokračujte doprava cestou I/72 do Tisovca. Kostol sa nachádza cca v centre mesta, takže ho určite neprehliadnete. Naspäť do Rimavskej Soboty Vás dovedie cesta I/72.

Rimavská Sobota Rimavské Janovce Rimavská Seč Číž Žíp Rimavská Sobota

Tento okruh má asi 52 km. Trasa začína v Rimavskej Sobote, odkiaľ sa vyberiete cestou II/531 smerom na Rimavské Janovce. Určite neminiete kostol sv. Jána Krstiteľa, ktorý sa nachádza asi v strede obce pri autobusovej zastávke napravo. Zaparkovať môžete priamo pri ňom. 

Ďalej budete pokračovať cestou II/571 na Rimavskú Seč, kde si môžete pozrieť Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi. Nachádza sa na opevnenej vyvýšenine, tiež po pravej strane od cesty. 

Pokračujte ďalej cestou II/571 smerom na Číž, kde sa môžete prejsť po kúpeľnom parku. Ak sa chcete dostať do obce Žíp, je potrebné sa vrátiť do Rimavskej Seči a odtiaľ pokračovať cestou 2798 na Bátku, avšak ešte predtým odbočiť doprava do obce Žíp ku evanjelickému kostolu asi 1 km. Kostol stojí na okraji obce vo vyvýšenej polohe. Potom sa vrátite naspäť na cestu 2798 do Bátky. Z Bátky je to už len niekoľko kilometrov cestou E571 naspäť do Rimavskej Soboty.

Gotická cesta Združenie Gotická cesta

Združenie Gotická cesta je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2007 v spolupráci rožňavských pamiatkárov s Regionálnou rozvojovou agentúrou v Rožňave. Členmi sú okrem profesionálnych pracovníkov aj zástupcovia obcí, v ktorých sa pamiatky Gotickej cesty nachádzajú a tiež zástupcovia evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi ako vlastníkov týchto pamiatok. 

Združenie pracuje v prospech kultúrnych pamiatok, ktoré sa nachádzajú na trase Gotická cesta na Gemeri. Realizuje rôzne aktivity na rozvoj kultúrnych ciest. Dôležitou činnosťou združenia je aj pomoc pri získavaní dotácií vlastníkom pamiatok. 

Doprava

Do jednotlivých obcí aj do mesta Tisovec premávajú autobusové spojenia z okresného mesta Rimavská Sobota. Niekde je ale potrebné rátať s jedným prestupom. Do kúpeľov Číž sa dostanete vlakovým spojením, je takisto potrebné rátať s prestupom. Samotné kúpele sú od vlakovej stanice vzdialené asi 1 km.

Mapa miesta

Program/Akcie

V kostoloch sa konajú pravidelné bohoslužby. Bližšie informácie nájdete buď na stránkach jednotlivých farských úradov, alebo na oficiálnych stránkach obcí, kde sa kostoly nachádzajú. 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote usporadúva každoročne výstavy, rôzne kultúrne podujatia, odborné semináre a besedy. 

Postrehy návštevníkov z Evanjelického kostola Kraskovo

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Kostoly patriace do Gotickej cesty: gemersko-rimavského okruhu sú väčšinou uzatvorené a oplotené, prístupné len na základe telefonického dohovoru s kontaktnou osobou z obce alebo farského úradu. Viac informácií získate aj v Turistickom informačnom centre v Rimavskej Sobote. TIC je otvorené denne od pondelka do piatku. Kontakt na TIC uvádzame v sekcii kontakt. 

Gemersko-malohontské múzeum je otvorené denne okrem pondelka. Vstupné sa pohybuje od 1€ – 4€. Bližšie informácie nájdete na oficiálnej stránke Gemersko-malohontského múzea, ktorý nájdete v súvisiacom článku.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top