> Blog > Kúpele Slovensko > Bardejovské Kúpele > Výlety Bardejov a okolie > Drevené kostoly v okolí Bardejova – história, symbolika a trasa

Drevené kostoly v okolí Bardejova – história, symbolika a trasa

Pojem cerkev či cerkva predstavuje gréckokatolícky alebo pravoslávny chrám. Najznámejšie cerkvi u nás sú rozhodne drevené kostoly v okolí Bardejova. Väčšina z cerkví je zaradená do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok a tie celosvetového významu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Drevené kostoly – výnimočné stavby sakrálneho staviteľstva

Drevené kostoly predstavujú špecifický príklad sakrálneho staviteľstva. Na Slovensku má výstavba drevených kostolov rozsiahlu tradíciu. Prvé kostoly sa začali stavať koncom 15. storočia, mnohé pochádzajú z konca 17. ,18. a 19. storočia. Celkový počet drevených kostolov na Slovensku bol v minulosti viac ako 300, dnes sa ich zachovalo približne šesťdesiat. Mnohé kostoly boli pôvodne postavené ako gréckokatolícke, neskôr pravoslávne, ale aj rímskokatolícke. V mnohých drevených kostoloch sa dodnes konajú bohoslužby.

Za Národnú kultúrnu pamiatku bolo zo Šariša a Horného Zemplína v roku 1968 vyhlásených 27 drevených kostolov. Medzi výnimočné stavby môžeme zaradiť drevené kostoly Karpatského oblúka, ktoré svojou celosvetovou hodnotou boli v roku 2008  zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (medzi ne patrí aj kostol v Hervartove neďaleko Bardejova).

Drevené kostoly v okolí Bardejova

Mapa drevených kostolov v okolí Bardejova

V okolí Bardejova a území severovýchodného Slovenska nájdeme prevažne drevené kostoly východného obradu. Niekoľko z nich stojí samostatne v obciach v okolí Bardejova, jeden sa nachádza v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch a druhý mimo areálu skanzenu. 

Samostatne stojacie drevené kostoly v okolí Bardejova (za obcou uvádzame, pre lepšiu orientáciu, vzdialenosť do Bardejovských Kúpeľov):

  1. Tročany, 20,2 km
  2. Hervartov, 13,6 km
  3. Krivé, 21,7 km
  4. Lukov, 29,2 km
  5. Frička, 27,4 km
  6. Jedlinka, 13,8 km
  7. Kožany, 22,5 km
  8. Ladomirová, 38,3 km

Zdroj mapy: OOCR Šariš-Bardejov

Krivé

Drevený gréckokatolícky chrám východného obradu sv. Lukáša bol postavený roku 1826. Nachádza sa nad obcou Krivé na jej západnej strane. Kostol v Krivom je trojpriestorový, so štvorcovou vežou, predĺženou loďou a polygonálnou apsidou. Kostol bol prekrytý jednoduchou sedlovou strechou. 

V interiéri kostola sa nachádzajú vzácne ikony datované do 16. storočia, namaľované technikou tempery na dreve. Celý ikonostas má 4 rady, na ktorých je zobrazený sv. Mikuláš, Hodigitria, Kristus Pantokrator a sv. Lukáš. Interiér kostola pochádza zo 17. až 19. storočia. Kostol prešiel rekonštrukciou v rokoch 2003, 2006 a 2010. 

Hervartov

V obci Hervartov sa nachádza Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi. Kostol bol spolu s inými v roku 2008 zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. postavený bol koncom 15. storočia. Cerkev v Hervartove sa odlišuje od ostatných cerkví východného obrazu. Patrí k najstarším kostolom s výrazným gotickým charakterom. 

Kostol v Hervartove sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a veže. Bol vystavaný z červeného smreka. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory z roku 1460 – 1470. Interiér dopĺňajú pozoruhodné maľby z roku 1665. V 18. storočí pribudla ďalšia baroková výzdoba. 

Tročany

Drevený kostol sv. Lukáša v Tročanoch

Drevený chrám východného obradu sv. Lukáša Evanjelistu (na fotografii vpravo) pochádza z konca 15. a začiatku 16. storočia. Patrí medzi najstaršie drevené chrámy východného obradu nielen na Slovensku, ale v celej karpatskej oblasti. Trojdielna zrubová stavba pozostáva z oltárnej časti, lode a veže. Strecha nad loďou je v tvare pyramídy, zakončená vežičkou. Kostol bol postavený z tisového dreva. 

Ikonostas je zo 17. storočia a je zaradený medzi Národné kultúrne pamiatky. Za ikonostasom sa vo svätyni nachádza zdobený oltár s ikonou Snímania z kríža z 18. storočia a ikona sv. archanjela Michala nad žertveníkom. Kostol bol v roku 1968 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Rekonštrukciou prešiel v roku 2010 až 2011.

Zdroj fotografie: wikimedia, licencia CC, Ľuboš Repta

Kožany

Kostol Stretnutia Pána so Simeonom bol postavený v druhej polovici 18. storočia. Trojdielnu stavbu tvorí oltárna miestnosť, loď a veža. Stojí na kamennej podmurovke a je prikrytý šindľovou strechou. Vo veži sa nachádzajú tri zvony, jeden z nich je datovaný do roku 1406. 

Interiéru dominuje dvojdverový ikonostas z konca 17. a zo začiatku 18. storočia a vzácne nástenné maľby s výjavmi zo Starého a Nového zákona z konca 18. storočia. Vo svätyni sa nachádza oltár s ikonou Piety, ktorá pochádza z 19. storočia. Chrám prešiel rekonštrukciou v rokoch 1965 až 1970 a v rokoch 2000 až 2003.

Jedlinka

Drevený Kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky sa nachádza v obci Jedlinka. Postavený bol v roku v prvej polovici 18. storočia. Kostol je trojdielny a trojvežový. Zrubová stavba je z exteriéru obitá šindľom. V hlavnej chrámovej veži visia tri zvony. Interiér kostola pochádza zo 17. a 18. storočia. 

Nachádza sa tu jeden z najvzácnejších ikonostasov so zobrazením sv. Mikuláša, Hodegétrie či Krista Pantokratora. Nad kráľovskými dverami sa nachádza ikona Posledná večera. Ďalej sa tu nachádza oltár Panny Márie z 19. storočia. Zachovaný je aj kostolný inventár. Kostol bol zrekonštruovaný v rokoch 2000 až 2001. 

Frička

Drevený chrám východného obradu sv. Michala archanjela bol postavený v roku 1829. Stavba je trojpriestorová s dvoma vežami. Kostolu na západnej strane dominuje veža, kde sa nachádzajú tri zvony. Interiér je datovaný prevažne do 18. a 19. storočia. Maľba stropu svätyne pochádza z 20. storočia. V rokoch 1933 a 1971 prešiel rozsiahlymi úpravami, napriek tomu si zachoval svoju pôvodnú podobu. 

Lukov

Drevený kostol v Lukove

Drevený gréckokatolícky chrám svätého Kozmu a Damiána sa nachádza v obci Lukov. Pôvodne bol postavený v Poľsku a zasvätený inému patrónovi. Odtiaľ ho obyvatelia kúpili a previezli. O staršom pôvode a inom zasvätení chrámu hovorí nápis z roku 1654 na ikone Presvätej Bohorodičky. V roku 1708 bol kostol odovzdaný novým patrónom, a to svätému Kozmovi a Damiánovi. 

Kostol je trojdielny, trojvežový a stojí na kamennej podmurovke. Na západnej strane sa nachádza mohutná veža. Jednoduchá sedlová strecha je pokrytá šindľom. Interiéru kostola dominuje ikonostas, ktorého podstatná časť pochádza z 18. storočia. Zobrazenie Posledného súdu je zo 16. storočia a niektoré ďalšie ikony sú zo 17. storočia. V rokoch 2005 – 2008 prebehla rekonštrukcia exteriéru a interiéru chrámu.

Autor fotografie: Lenka Škripková

Ladomirová

Gréckokatolícky drevený chrám svätého Michala sa nachádza v obci Ladomirová. Kostol bol postavený v roku 1742. Je zrubovej konštrukcie, trojdielny a trojvežový. Ikonostas pochádza z 18. storočia. Kostol v Ladomirovej bol značne poškodený v priebehu druhej sv. vojny a neskôr búrkou. Následne bol kostol opravený. V roku 2008 bol chrám spolu s ďalšími drevenými pamiatkami pod názvom „Drevené chrámy slovenskej časti Karpatského oblúka“ zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Drevený kostol v Ladomirovej spolu s Údolím Smrti pri Svidníku, Vojenským múzeum vo Svidníku či Múzeom ukrajinskej kultúry sú súčasťou výletu s názvom Po stopách 1. a 2. svetovej vojny, ktorý je súčasťou projektu Karpatské dobrodružstvá, ktorý je zameraný na málo navštevované slovensko-poľské pohraničie

Architektúra drevených kostolov

Už ako samotný názov vypovedá, drevené kostoly boli postavené za použitia dreva ako stavebného materiálu. Cerkvi boli zvyčajne postavené nad dedinou, na vyššie postavených miestach. Súčasťou areálu bol cintorín, ktorý bol aj s kostolom obohnaný múrom. Vstup do areálu tvorila vstupná brána. Súčasťou areálov mohla byť aj zvonica.

Kostoly mali prevažne zrubový charakter, stáli na kamennej podmurovke, boli trojdielne (symbol Svätej Trojice). Ako strešná krytina sa používal šindeľ.  

Drevené kostoly boli umelecky stvárnené, vysoký dôraz sa kládol predovšetkým na výzdobu. Výzdoba sa koncentrovala v interiéri, ale aj exteriéri. Exteriér dopĺňala napríklad vyzdobená strešná krytina, rôzne geometrické ornamenty na jednotlivých častiach kostola, vyzdobené mohli byť aj dvere, okná, mreže, kríže a podobne. Interiéru drevených kostolov dominoval ikonostas. 

Práve ikonostas je dôležitým prvkom kostolov. Jeho výzdoba má byť bohatá a slávnostná. Účelom ikonostasu je oddelenie svätyne od lode. Ikonostasu zvyčajne dominuje ikona svätca alebo sviatku, ktorému je daná cerkev zasvätená. 

Symbolika drevených kostolov

Väčšina cerkví je trojpriestorových, čo má symbolizovať Svätú Trojicu. Vstupná časť kostola sa nazýva predsieň či babinec. Zo symbolického hľadiska predstavuje toto miesto očistec alebo trpiacu Cirkev. Dôležitou samostatnou časťou je loď. V nej sa nachádzajú veriaci, ktorí sa zúčastňujú obradov. Zo symbolického hľadiska táto časť predstavuje putujúcu Cirkev, teda kresťanov žijúcich na zemi. Tretia časť, ktorá sa nachádza za ikonostasom sa nazýva svätyňa. Ikonostas oddeľuje svätý priestor svätyne od veriacich v lodi kostola. Symbolicky predstavuje nebeské kráľovstvo a víťaznú Cirkev v nebi.

Trasa k dreveným kostolom v okolí Bardejova

Ak by ste mali záujem navštíviť jednotlivé drevené kostoly v okolí Bardejova, odporúčame nasledovné trasy z východiskovým bodom Bardejov, vďaka ktorým si viete pozrieť aj viac kostolov v rámci jedného výletu: 

Bardejov – Krivé Hervartov Bardejov

Celá trasa meria približne 40 km. Začiatok trasy začína v Bardejove, na štátnej ceste I/ 77 smerom na Starú Ľubovňu. Tu je potrebné z cesty odbočiť na vedľajšiu cestu (obec Kružlov) a pokračovať do obce Krivé. Na západnej strane nad obcou Krivé sa nachádza drevený chrám východného obradu sv. Lukáša. Ďalej pokračovať po štátnej ceste do obce Hervartov, kde sa nachádza Kostol svätého Františka z Assisi. Z Hervartova pokračovať smerom do východiskového bodu v Bardejove.

Bardejov Frička Lukov Bardejov

Celá trasa má dĺžku približne 45 km. Východiskový bod je v Bardejove po štátnej ceste I/77 v smere na Starú Ľubovňu. V obci Frička je možné vidieť drevený chrám východného obradu sv. Michala archanjela. Je potrebné sa vrátiť až ku obci Sveržov a pokračovať na obec Gerlachov až do obce Lukov. Tu sa nachádza v drevený chrám východného obradu sv. Kozmu a Damiána.

Bardejov Tročany Kožany Bardejov

Celá trasa je dlhá približne 66 km. Trasa začína v Bardejove po štátnej ceste II/545 smerom na Prešov do obce Tročany. Priamo v obci sa nachádza drevený kostol východného obradu sv. Lukáša Evanjelistu, ktorý sa nachádza priamo v obci na rovnom teréne. Ďalej je potrebné pokračovať Raslavice a Buclovany smerom do Marhane, kde sa je potrebné napojiť na štátnu cestu III/5565. V Kožanoch sa nachádza drevený chrám východného obradu stretnutia Pána so Simeonom. Z Kožian na Bardejov vedie cesta údolím rieky po štátnej ceste. 

Bardejovské Kúpele Jedlinka Ladomirová Bardejovské Kúpele

Trasa je dlhá 78 km. Začína v Bardejovských Kúpeľoch, po štátnej ceste I/77 smerom na Zborov až do obce Jedlinka, kde sa nachádza drevený chrám východného obradu Panny Márie. Ďalej pokračuje cez Nižnú Polianku, v ktorej je potrebné odbočiť smerom na Hutku do Svidníka. Zo Svidníka sa na kruhovom objazde tretím výjazdom pokračovať po štátnej ceste I/21 do Ladomirovej. Za Svidníkom prejdete okolo pamätníka tankistom v Údolí smrti. 

Doprava

Kostoly sú dostupné individuálnou dopravou, ale do jednotlivých obcí pravidelne premáva i autobusová doprava z Autobusovej stanice Bardejov.

Ak sa rozhodnete pre nami odporúčané trasy a plánujete v jeden deň navštíviť viac kostolov, odporúčame využiť osobný automobil, vzhľadom k časovej a dopravnej dostupnosti.

Mapa miesta

Program/Akcie/Otváracie hodiny

Vo viacerých kostoloch (Frička, Tročany, Kožany, Lukov, Jedlinka, Krivé, Ladomirová) sa pravidelne každú nedeľu a sviatky slúžia bohoslužby. Pre aktuálne informácie ohľadom bohoslužieb alebo otváracích hodín kostolov, prosím, kontaktujte príslušný farský úrad alebo jednotlivcov, ktorý kostol spravujú.

V prípade záujmu o  sprievodcovské služby, prosím, kontaktujte Turisticko-informačnú kanceláriu v Bardejove.

Vstupné/Cenník

Cena vstupného sa môže v jednotlivých kostoloch líšiť.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top