> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sklené Teplice > Výlety Sklené Teplice a okolie > Banská Štiavnica – história, pamiatky, zaujímavosti

Banská Štiavnica – história, pamiatky, zaujímavosti

Banská Štiavnica a jej okolie patria k turisticky vyhľadávaným miestam. Bohatá história aj romantický nádych každoročne prilákajú množstvo domácich a zahraničných turistov. Na svoje si prídu rodiny s deťmi, zaľúbené páry či aktívni seniori. Možností, ako tu tráviť čas, je viac než dostatok.

Bohatstvo Banskej Štiavnice nespočíva len v ťažbe

Mesto Banská Štiavnica leží uprostred chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy, v blízkosti kúpeľov v Sklených Tepliciach, Žiaru nad Hronom, Levíc či Zvolena. Mesto sa stalo známym predovšetkým svojou banskou činnosťou a ťažbou striebra, ktorá tu v minulosti prebiehala. Na základe privilégií, ktoré boli Banskej Štiavnici udelené, nastal jej postupný rozvoj v priebehu storočí. 

Rozrastajúce sa bohatstvo prispelo k vybudovaniu mnohých stavieb, ktoré reprezentovali sakrálne či svetské prostredie. Vystavané boli aj rôzne banské diela, ktoré súviseli s ťažbou, či obranný a fortifikačný systém na ochranu mesta pred nepriateľom. Väčšina stavieb sa zachovala do dnešných dní v podobe historicky chránených objektov. V rámci mestskej pamiatkovej rezervácie je v súčasnosti zapísaných 360 umelecko-historických objektov.

Spolu s technickými pamiatkami, ktoré sa nachádzajú v okolí, bolo mesto v roku 1993 zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, v ktorom sa nachádza napríklad aj mestská pamiatková rezervácia v Bardejove. Historické centrum mesta v súčasnosti tvoria Radničné námestie a Námestie sv. Trojice s kostolom sv. Kataríny, Radnicou a morovým stĺpom. V pozadí sa nachádza Starý zámok.   

Historické centrum Banskej Štiavnice

Historické centrum Banskej Štiavnice bolo zahrnuté do mestskej pamiatkovej rezervácie v roku 1950. Najviac turisticky zaujímavých pamiatok sa nachádza na Námestí sv. Trojice, Radničnom námestí a Kammerhofskej ulici. 

Starý zámok

V historickom centre mesta sa nachádza jedna z najstarších pamiatok Banskej Štiavnice, a to mestský hrad, známy ako Starý zámok. Hradný komplex budov vznikol pôvodne v 13. storočí ako románsko-gotický farský kostol. Postupom času bol prestavaný. Najvýraznejšia prestavba prebehla v období protitureckých bojov. Hrad nadobudol podobu renesančnej pevnosti. Pribudli obvodové múry, bašty, priekopa či obranný val. V 18. storočí prebehla prestavba vstupnej brány na barokovú zvonicu. V súčasnosti sa v priestore Starého zámku nachádza expozícia Banského múzea.

Kostol sv. Kataríny

Kostol svätej Kataríny sa nachádza priamo v centre mesta. Vybudovaný bol v gotickom slohu s presbytériom netypicky orientovaným na juh. V kostole sa nachádza zachovaná gotická freska s výjavom Posledného súdu. Kostol sv. Kataríny prešiel menšími úpravami v období baroka. Interiéru dominuje hviezdicová klenba, neskorogotické plastiky Madony a Ukrižovaného Krista či barokový oltár. Vedľa kostola bola postavená budova mestskej radnice.

Radnica

Budova radnice v minulosti prešla rôznymi prestavbami. Pôvodne bola postavená v 14. storočí ako dom pre potreby mestskej rady. Dnešnú podobu získala v 18. storočí. Vrcholu dominuje hodinová veža.

Meštianske domy na Námestí sv. Trojice 

Námestie sv. Trojice tvorí historické centrum Banskej Štiavnice. Po oboch stranách ho lemujú meštianske domy a domy bohatých banských ťažiarov. Výstavba domov prebiehala v priebehu 16. storočia. Niekoľko z nich slúžilo pre potreby Banskej a lesníckej akadémie, iné boli v súkromnom vlastníctve. Môžeme spomenúť napr. Pischlov dom, ktorý patril rodičom Márie Pischlovej (Mária Pischlová bola študentská láska Andreja Sládkoviča, pozri Banka lásky), Joergesov dom, kde sa neskôr nachádzala kníhtlačiareň, alebo Richterov dom, v ktorom býval známy spolupracovník Mateja Bela Jozef Richer.

Súsošie morového stĺpu

Súsošie morového stĺpu sa nachádza na Námestí sv. Trojice. Postavené bolo na pamiatku morovej nákazy, ktorá mesto spustošila na začiatku 18. storočia. Na stĺpe sú zobrazené plastiky ochrancov pred morom, patróni baníkov, Immaculata a svätá Trojica.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol sa nachádza oproti Kostolu sv. Kataríny. Bol postavený v klasicistickom slohu, po vydaní tolerančného patentu Jozefom II. Kostol bol vystavaný podľa nariadení, nemohol mať vežu a v podstate bol nenápadne umiestnený medzi ostatnú radovú zástavbu.  

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol pôvodne vystavaný začiatkom 13. storočia rehoľou dominikánov ako trojloďová románska bazilika. Severne od neho sa nachádzala budova stredovekého kláštora. Kostol prešiel prestavbou v 19. storočí. Pôvodný stredoveký charakter bol nahradený klasicistickým štýlom. 

Fotogaléria historických pamiatok

Banské pamiatky

Banská Štiavnica bola v minulosti známa najmä vďaka ťažbe surovín a s tým spojenou rozvinutou banskou činnosťou. V centre mesta a v okolí Banskej Štiavnice sa nachádza množstvo dokladov tejto činnosti. 

Medzi technické diela môžeme zaradiť štôlne a šachty, pozostatky po povrchovej ťažbe, veže, klopačky či vodné diela v podobe kanálov a tajchov. Dôležitou súčasťou banskej minulosti bolo založenie Banskej a lesníckej akadémie. Históriu baníctva, regiónu a samotného mesta prezentujú expozície Slovenského banského múzea.

Budovy Baníckej a lesníckej akadémie 

Pre potreby banskej vzdelanosti bola v Banskej Štiavnici zriadená banícka akadémia, ktorá je považovaná za prvú technickú školu na svete. Škola bola založená nariadením Márie Terézie v roku 1762. 

Začiatkom 19. storočia bola akadémia spojená s lesníckym inštitútom. Banícka a lesnícka akadémia fungovala do roku 1919, pričom využívala niekoľko budov v meste. V súčasnosti sa jedna z budov akadémie (Budova SPŠ S. Mikovíniho) využíva ako stredná škola. V jej areáli sa nachádza botanická záhrada, ktorá bola zriadená pre potreby výuky lesníckej školy v 19. storočí. V botanickej záhrade sa nachádza vyše 200 druhov drevín.

Slovenské banské múzeum 

Banské múzeum v Štiavnici má v súčasnosti 7 expozícií. V Kammerhofe je umiestnená Expozícia Baníctva na Slovensku, v Starom a Novom zámku sa nachádzajú expozície zamerané na históriu banskoštiavnického regiónu. Zaujímavá Mineralogická expozícia  sa nachádza v Berggerichte. Neďaleko mesta je prezentovaná jedinečnou formou banícka minulosť v podobe Banského múzea v prírode či Dedičnej štôlne Glanzenberg. Krásna historická zbierka predmetov je prezentovaná v Galérii Jozefa Kollára.

Klopačka

Klopačka bola postavená ako dvojposchodová renesančno-baroková stavba, ktorá slúžila najmä na signalizáciu. Tradične boli prostredníctvom dreveného klopacieho zariadenia vo veži zvolávaní baníci do práce. Zároveň sa klopalo pri oslavách či banských nešťastiach. 

Tajchy

Najväčším problémom pri banskej činnosti boli podzemné vody. Často sa stávalo, že vyrazené šachty či štôlne boli zaplavené vodou. Na odčerpávanie zaplavených častí boli využité nemalé finančné náklady, ľudská a zvieracia pracovná sila.

Na vzniknuté problémy, ktoré vyústili takmer do ukončenia činnosti, reagoval Matej Kornel Hell. Ten v spolupráci so Samuelom Mikovínim vymyslel systém – tajchy, ktorý mal využívať energetický potenciál vody. Energia vody, ktorá bola kumulovaná v nádržiach, sa využívala na pohon banských čerpacích zariadení. 

Banské tajchy boli unikátnym vodohospodárskym systémom v podobe umelých vodných nádrží. V súčasnosti existuje asi tretina zo 60 tajchov pričom sú využívané na rekreačné účely. 

Fotogaléria banských pamiatok

Ďalšie pamiatky v Banskej Štiavnici, ktoré sa oplatí vidieť

V blízkom okolí historického centra mesta Banská Štiavnica sa nachádza množstvo ďalších zaujímavých historických pamiatok. Pri návšteve mesta by ste ich rozhodne nemali vynechať.

Nový Zámok

Nový Zámok, nazývaný aj Dievčenský, podľa vrchu na ktorom stojí, sa vypína na hradnej vyvýšenine nad Banskou Štiavnicou. Postavený bol v 16. storočí ako súčasť fortifikačného systému. Hranolovitá veža s nárožnými baštami slúžila ako vartovka, čiže signalizačná veža a opevnená pozorovateľňa. 

Nový zámok mal v minulosti aj druhú funkciu, slúžil ako hodinová veža. Každú štvrťhodinu a každú hodinu sa bilo na zvon. V súčasnosti sa v priestoroch Nového zámku nachádza expozícia Banského múzea, ktorá je venovaná protitureckým bojom. 

Kalvária

Banskoštiavnická kalvária je nepriehľadnuteľnou a najznámejšou stavbou, ktorá sa vypína na siluete Banskej Štiavnice. Postavená bola na západnej strane vrchu Scharffenberg v 18. storočí v barokovom slohu. Iniciátorom stavby bol jezuita František Perger. Kalvária pozostáva z dvadsiatich dvoch samostatných sakrálnych stavieb. 

Piargská brána

Piargská brána sa nachádza na južnom okraji mesta. Postavená bola v 16. storočí ako súčasť opevnenia. Bola jednou z piatich vstupných brán do mesta. V súčasnosti sa zachovala ako jediná. Piargská brána bola postavená v renesančnom slohu, v 18. storočí ju barokovo prestavali. 

V rámci mesta Banská Štiavnica sa nachádzajú mnohé ďalšie pamiatky v podobe pomníkov, pamätníkov, sôch, pamätných tabúľ, banských diel, či iných, ktoré boli spolu s historickým centrom mesta zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok mesta Banská Štiavnica.

Fotogaléria – pamiatky

Postrehy návštevníkov

História Banskej Štiavnice

Osídlenie Banskej Štiavnice a jej okolia môžeme datovať do najstarších dejín. Bohatstvo nerastných surovín tu poznal ľud staršej doby kamennej, doby bronzovej, ale i doby železnej. Kelti, ktorí sa usadili v štiavnickej oblasti v priebehu 3. až 2. storočia p.n.l., ťažili a spracovávali zlato a striebro. 

Banská Štiavnica v priebehu 12. až 13. storočia

Najvýznamnejší rozmach Banskej Štiavnice nastal v priebehu 12. až 13. storočia. V tomto období nastal prerod malej banskej osady na slobodné kráľovské mesto Banská Štiavnica. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1217, z čias vlády kráľa Bela IV. V historických listinách sa do 13. storočia spomínala ako Bana. Od roku 1255 bol po prvýkrát spomenutý pojem Schebnyzbana. Banská Štiavnica v období rozvinutej banskej činnosti patrila k zväzu stredovekých banských miest, na ktorého čele stála Kremnica

Nepokojné obdobie 15. až 17. storočia

Obdobie 15. storočia bolo pre Banskú Štiavnicu pomerne búrlivým obdobím. Banská Štiavnica stála v sporoch o uhorský trón. Odporcovia Jána Jisku zavraždili v roku 1442 mnohých obyvateľov a mesto vypálili. O rok postihlo mesto zemetrasenie. 

V priebehu 16. storočia musela Banská Štiavnica vynaložiť nemalé náklady spojené s protitureckou ofenzívou. Prebehla výstavba Nového zámku, či prestavba kostola na mestský hrad. V roku 1541 obsadili Turci Budín. Následne svoju pozornosť upriamili na banské mestá. Na základe toho sa začalo mesto pripravovať proti možným útokom. Vystavané boli signalizačné hrádky, prebehla výstavba mestského opevnenia a vstupných brán a obyvatelia mesta sa začali vojensky mobilizovať. V niekoľkoročných opakovaných útokoch na okolie Turci odviedli či zabili množstvo obyvateľov, územia podpálili či obsadili. 

Napriek vojnovému ohrozeniu sa v priebehu 16. storočia rozvíjala vzdelanosť na základe nových myšlienkových prúdov humanizmu a reformačného hnutia. 

Ani v 17. storočí útoky Turkov nepoľavili. K nepokojnej situácii prilievali olej do vody aj spory medzi katolíkmi a evanjelikmi. V roku 1679 vyrabovali kuruci Banskú Štiavnicu, v roku 1682 sa im ju podarilo dobyť. V septembri v roku 1683 sa odohrala pri Viedni víťazná bitka, ktorá skončila porážkou Turkov a ich spojencov, čo znamenalo koniec nadvlády thökölyovcov. 

Zlatý vek Banskej Štiavnice a nasledovný úpadok

V priebehu 18. storočia nastal v Banskej Štiavnici rozvoj. Baníctvo produkovalo veľké zisky, nastal rozvoj mesta a s ním spojená výstavba či prestavba poškodených budov a ďalší prílev obyvateľstva. V rámci Uhorska, na základe panovníckych reforiem, získala Banská Štiavnica prvenstvo v oblasti baníctva, hutníctva, školstva a vedy. Tolerančný patent umožnil slobodu vo vierovyznaní. V meste bola založená Učená spoločnosť banského okolia v roku 1810, ktorá reagovala na tlak maďarizácie.

V 19. storočí mesto postihli rôzne katastrofy (1806 – požiar, 1831 – ruská cholera, 1848/1849 – revolučné roky), čo malo za následok hospodársky úpadok spojený s nepokojmi a slabým ziskom z banskej a inej činnosti.

Obdobie vojen

Udalosti 1. svetovej vojny sa dotkli aj Banskej Štiavnice. Obyvatelia boli odvlečení na front, mesto muselo odovzdávať kov pre potreby vojska, zvýšené boli dane. Skončenie vojny prinieslo ďalšie nepokoje. Maďarskí predstavitelia správy odmietli akceptovať novú situáciu, čo malo za následok príchod Maďarskej červenej armády. Ustanovením novej správy sa začali podmienky stabilizovať. Medzi vojnami a po 2. svetovej vojne mesto získalo štatút okresného mesta. 

Banská Štiavnica v súčasnosti

Dnes patrí Banská Štiavnica k vyhľadávaným a turisticky atraktívnym slovenským mestám. Na základe množstva pamiatok, ktoré sa zachovali z čias najväčšej slávy, prekrásnej prírody Štiavnických vrchov, či množstva rekreačných zón, navštívi Banskú Štiavnicu každoročne množstvo domácich, ale aj zahraničných turistov.

Štiavnický región ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a atrakcií. Spojte návštevu regiónu s pobytom v kúpeľoch Sklené Teplice a doprajte si dostatok času na preskúmanie všetkého, čo tento krásny kraj a mesto Banská Štiavnica ponúka.

Míľniky

 • 1217 – prvá zmienka o Banskej Štiavnici,
 • 1243 – 1244 – udelenie mestských práv a privilégií,
 • 1255 – Banská Štiavnica sa objavuje pod názvom Schebnyzbana,
 • 1422 – odporcovia kráľovnej Alžbety a Jána Jiskru vraždia obyvateľov a vypaľujú mesto,
 • 1423 – zemetrasenie zavŕši plienenie,
 • 1447 – Ján Huňady potvrdzuje výsady od kráľa Žigmunda,
 • 16. storočie – útoky Turkov, obrana mesta, rozvoj vzdelanosti, zmena v politike a hospodárstve,
 • 1682  – Banskú Štiavnicu dobíjajú kuruckí vojaci pod vedením Imricha Thökölyho,
 • 1710 – Banskú Štiavnicu pustoší morová nákaza,
 • 18. storočie – zlatý vek Banskej Štiavnice,
 • 1950 – zápis do mestskej pamiatkovej zóny,
 • 1993 – zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Historické fotografie

Zaujímavosti

 • Kostol svätej Kataríny bol zaujímavý najmä tým, že sa v ňom už od roku 1658 kázalo pre slovenských baníkov v ich rodnej reči. 
 • Na vrchole radnice sa nachádza veža s hodinami, kde malá hodinová ručička ukazuje minúty a veľká hodiny.
 • Na Námestie sv. Trojice v minulosti ústili banské štôlne.
 • Za objavenie žíl sa podľa povesti vďačí všímavému pastierovi a dvom jaštericiam. Jašteričky, ktoré pastier uvidel pri potulkách vyhrievať sa na slnku, leskli sa jedna striebrom, druhá zlatom. Na základe tohto pozorovania vďačí Banská Štiavnica za svoju slávu dvom jaštericiam. 
 • Podujatie Banskoštiavnický Salamander je zapísané do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Doprava do Banskej Štiavnice

Banská Štiavnica leží uprostred Štiavnických vrchov, neďaleko okresného mesta Žiar nad Hronom či Levice. Od Sklených Teplíc je Banská Štiavnica vzdialená približne 15 km. Cesta osobným autom trvá asi 20 minút. 

Do Banskej Štiavnice pravidelne premáva autobusová doprava zo Sklených Teplíc. Časová náročnosť je približne pol hodina, podľa zvoleného dopravného spojenia. 

Odporúčame vystúpiť na zastávke Banská Štiavnica, pod kalváriou (ak máte záujem navštíviť Kalváriu) alebo Banská Štiavnica SAD. Od autobusovej zastávky do centra mesta trvá cesta pešo približne 15 minút.

Parkovanie

Parkovanie v Banskej Štiavnici je umožnené na vyhradených zónach za poplatok. Parkovanie je spoplatnené, zaplatiť môžete na vyhradených miestach, prostredníctvom sms alebo aplikácie. Cenník parkovného môžete nájsť na oficiálnej stránke mesta, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt. Bezplatné parkovisko sa nachádza pred obchodným reťazcom či na ulici Mládežníckej.

Trasa

Väčšina pamiatok sa koncentruje v historickej časti mesta okolo Námestia sv. Trojice či Radničného námestia. Odporúčame parkovať na vyhradenom parkovacom mieste a pamiatky či múzeá, ktoré sa v meste nachádzajú, navštíviť pešo. 

Nový zámok sa nachádza od centra cesta vo väčšej vzdialenosti, odporúčame presunúť sa autom. Parkovanie je zabezpečené v jeho blízkosti. 

Kalvária je vzdialená od centra mesta približne dva kilometre. Aj v tomto prípade je parkovanie zabezpečené. 

Mapa miesta

Program/Akcie

Mesto Banská Štiavnica každoročne usporadúva mnohé výstavy, kultúrno-spoločenské, hudobné či športové podujatia. Aktuálne informácie ohľadom podujatí nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta. 

Banskoštiavnický Salamander

Banskoštiavnický Salamander patrí k najobľúbenejším podujatiam v Banskej Štiavnici. Viaže sa k nemu dlhoročná tradícia. Je spojený prevažne s oslavami na počesť baníkov. V súčasnosti podujatie sprevádza bohatý sprievodný program. 

Štiavnický živý šach

Podujatie sa začalo pravidelne organizovať od roku 2005. Ako už názov napovedá, hlavným bodom programu je šachová partia. Tú však nehrajú dvaja hráči s neživými figúrkami. Štiavnický šach je zaujímavý tým, že sa proti sebe postavia skutoční pešiaci, dámy či veže, ktoré predstavujú živí ľudia. Ich ťahy vedú profesionálni šachisti. 

Okrem partie živého šachu sú sprievodným programom rôzne ukážky zo života v stredoveku, či bohatý kultúrny program. Zároveň sa koná aj niekoľkodňový šachový turnaj.

Vstupné/Cenník

Niektoré pamiatky sú v Banskej Štiavnici dostupné bezplatne. Návšteva múzeí je spoplatnená. 

Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Banská Štiavnica, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Otváracie hodiny

Aktuálne otváracie hodiny jednotlivých pamiatok počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Banská Štiavnica či stránke Turistickej informačnej kancelárie, ktoré uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Videá

Povesť o vzniku Banskej Štiavnice
O Banskej Štiavnici

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top